1 Comment
May 12Liked by Mina Mai

Cảm ơn bài viết của em. Storytelling là cách chị rất thích và muốn khai thác sâu.

Expand full comment