1 Comment
Mar 10Liked by Linh Phan, Mina Mai

Lần này đã bớt Fomo vì đg đc trải nghiệm chương trình chất lượng cao của Visible you, hihi 😆

Expand full comment