Courses

Học về nhân hiệu và tạo sự ảnh hưởng để nâng cấp bản thân, kỹ năng và sự nghiệp

Khóa học tạo ảnh hưởng dành cho người hướng nội
Khoá học cấp độ 2 trong hành trình trở thành một Visible Influencer
Khoá học cấp độ 1 trong hành trình trở thành một Visible Influencer