Influencer Stories

Influencer Stories

Chào mừng các bạn tới với Influencer Stories - Podcast nói về người ảnh hưởng và những câu chuyện xung quanh hành trình xây dựng sức ảnh hưởng của họ trong, rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là podcast series được thực hiện bởi Linh Phan và Mina từ The Visible Influencer.